2D Skizzen- Bearbeitungsmöglichkeiten

 

2D Skizze

 

 

2D Skizzen- Trimmen (Schneiden/Kürzen)

2D Skizzen- Verlängern

2D Skizzen- theoretischer Schnittpunkt

2D Skizzen- 2D Verrundungen

2D Skizzen- 2D Fasen

2D Skizzen- Skizzenversatz

2D Skizzen- 2D Spiegeln

 

2D Musterung

 

2D Musterung- kreisförmig

2D Musterung- linear